FUNCIONS COMITÉ DE BIOÈTICA

 

Quines són les seues funcions?

1. Correspon al CBA les següents functions:

a) Protecció i sensibilització dels drets dels pacients, i per la seua especial rellevància, el relatiu al compliment dels requisits ètics de consentiments informats.

b) Analitzar, assessorar i facilitar els processos de decisió clínica en situacions que plantegen conflictes ètics entre els seus intervinents: personal sanitari, institucions i pacients, familiars i persones reunides.

c) Proposar a les institucions protocols d'actuació, especialment per a les situacions, que bé per la seua freqüència, o bé pel seu impacte, suposen conflictes ètics.

d) Impulsar la formació i la investigació en bioètica.

e) Fomentar el coneixement dels dilemes d'ordre *bioético entre professionals de la salut i en la societat.

f) Elevar al CBCV aquelles qüestions que, per la seua especial rellevància sanitària o social, o per la seua complexitat, requerisca un estudi més profund i detallat.

g) Aquelles altres funcions que li siguen assignades pel CBCV.

 

2. Les funcions dels comités seran completament independents de les competències, que en assumptes deontològics, corresponguen als respectius col·legis professionals dels seus membres.

 

3. No és funció del CBA peritar o manifestar-se sobre les denúncies o reclamacions que afecten els aspectes procedimentals tècnics derivats de l'activitat sanitària, i en cap cas podrà emetre judicis sobre les eventuals responsabilitats de professionals implicats en els assumptes que li sotmeten.

 

NO són funcions del Comité

En cap cas seran funcions o competències del Comité:

  • Promoure o emparar actuacions jurídiques per a les persones o la Institució.
  • Realitzar judicis sobre l'ètica professional o les conductes dels pacients i usuaris. No té, per tant, capacitat per a proposar o imposar sancions.
  • Subrogar-se o reemplaçar la responsabilitat de qui ha demanat el seu assessorament.
  • Prendre decisions de caràcter vinculant.
  • Substituir als Comités Ètics d'Assajos Clínics.
  • Realitzar estudis l'objectiu fonamental dels quals siga l'anàlisi d'assumptes socials i/o econòmics directa o indirectament relacionats amb l'assistència sanitària en el departament.
  • No tenen competència en assumptes deontològics, que corresponen als col·legis professionals respectius.