DRETS I OBLIGACIONS DEL CIUTADÀ

 

Tots els pacients del sistema sanitari tenen dret

1. El respecte a la seua dignitat, sense que puga patir discriminació per raons de raça, sexe, econòmiques, socials, ideològiques o d'edat.

2. A rebre en tot moment un tracte humà, amable, comprensiu i respectuós.

3. A la confidencialitat de les dades sobre la seua salut, sense que ningú, sense la seua autorització, puga accedir a ells, excepte en els casos previstos en la legislació vigent.

4. A obtindre les prestacions sanitàries assistencials, farmacèutiques i complementàries necessàries per a promoure, conservar, restablir la seua salut i/o pal·liar el sofriment, segons el que s'estableix en la normativa vigent.

5. A conéixer tota la informació obtinguda sobre la seua pròpia salut en qualsevol procés assistencial, no obstant això es respectarà la voluntat del pacient que no desitge ser informat. El pacient és l'únic titular del dret a la informació.

6. A decidir lliurement entre les opcions clíniques que li presente el metge, després de rebre una adequada informació. Cal el seu consentiment, realitzat a través del Consentiment Informat, abans d'una intervenció quirúrgica, procediment diagnòstic invasiu i quan es duguen a terme procediments que comporten riscos rellevants per a la salut.

7. A triar mèdic / pediatre i Centre en els termes i condicions establits per la Conselleria de Sanitat.

8. A obtindre una segona opinió dins del sistema sanitari públic en les situacions i amb les condicions que la normativa vigent establisca.

9. A accedir al coneixement de la seua Història Clínica i a obtindre una còpia de la mateixa en les condicions establides per la Conselleria de Sanitat.

10. A emetre Voluntats Anticipades i al fet que aquestes siguen respectades per la Institució Sanitària.

 

Obligacions de l'usuari

1. Tractar amb consideració i respecte als professionals que cuiden de la seua salut i complir les normes de funcionament i convivència establides en cada centre sanitari.

2. Fer bon ús dels recursos i prestacions assistencials.

3. Complir les prescripcions de naturalesa sanitària que amb la finalitat de previndre riscos per a la salut s'establisquen amb caràcter general per la Conselleria de Sanitat.

4. Fer ús racional de les prestacions farmacèutiques i la incapacitat laboral.

5. Utilitzar i cuidar les instal·lacions i els serveis sanitaris contribuint a la seua conservació i afavorint la seua habitabilitat i el confort dels altres pacients.

6. Facilitar de forma veraç les seues dades d'identificació i els necessaris per a un millor procés assistencial o per raons d'interés general.

7. Signar el document establit quan no es desitge rebre el tractament que se li ha prescrit, especialment quan es tracte de proves diagnòstiques, mesures preventives o tractaments especialment rellevants per a la seua salut.

8. Acceptar l'alta quan haja finalitzat el procés assistencial.

9. Complir les normes i procediments d'ús i accés als drets que se li atorguen a través de la Llei de Drets i Informació al Pacient.