COMISIÓ TIC

 

OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ TIC

Comissió de sistemes d'informació de l'Hospital de crònics i llarga estada Doctor Moliner és un òrgan col·legiat consultiu la missió del qual és impulsar el desenvolupament de les tecnologies i sistemes d'informació com a suport dels processos clínic-assistencials i administratius.

Aquesta comissió exercirà tasques de suport en la planificació, organització, promoció i avaluació de les activitats del seu àmbit, sent a més, un requisit indispensable per a la implantació de Orion Clinic.

 

FUNCIONS:

  • Assessorar la gerència per a l'adequació dels sistemes d'informació als objectius del departament.
  • Proposar polítiques generals en l'àmbit de les TIC
  • Valorar necessitats i informar els estudis de viabilitat i plans d'implantació de nous subsistemes d'informació.
  • Promoure, difondre, facilitar la implantació i impulsar l'ús dels sistemes de informació.
  • Aprovar la cartera de serveis interna en relació als sistemes d'informació.
  • Atendre les peticions en el seu àmbit d'altres comissions.
  • Informar els pressupostos anuals del departament en matèria de tecnologies i sistemes d'informació.