FARMÀCIA

 

PRESENTACIÓ

El Servei de Farmàcia Hospitalària forma part dels serveis centrals de l'hospital, i per la naturalesa mixta de la seua comesa professional, Centre Gestor de la Despesa i Unitat Assistencial, ha de relacionar-se tant amb els Serveis Clínics de l'hospital com amb els Òrgans de Govern d'aquest. A l'efecte de la comptabilitat analítica, és un servei intermedi que atén la demanda assistencial dels serveis finals, als quals haurà de facturar internament els productes de la seua cartera de Serveis demandats per aquells.

La missió del Servei de Farmàcia és proveir una farmacoterapia integral, segura i eficient als pacients atesos per l'hospital de manera corresponsable amb la resta de l'equip, afegint qualitat al procés assistencial de manera que contribuïsca a millorar l'estat de salut de la població.
 

HISTÒRIA

El funcionament del Servei de Farmàcia data de l'any 1990, Acta d'obertura i funcionament Número 00497 del 20 de novembre, prèvia sol·licitud i inspecció de les instal·lacions. Des de llavors forma part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.
 

RECURSOS

El Servei de Farmàcia de l'Hospital de l'Hospital Dr Moliner es troba situat en la planta soterrani del mateix i té diferents dependències per a realitzar les seues funcions, i són:

 • Recurs estructurals
  • Àrea administrativa amb 3 despatxos equipats: conté el mobiliari i ordinadors i altres per a realitzar la seua funció.
  • Àrea de distribució de medicaments en dosis unitàries.rea de distribución de medicamentos en dosis unitarias.
  • Habitació per a preparació de medicaments estèrils. Conté una cabina de flux laminar horitzontal.abitación para preparación de medicamentos estériles. Contiene una cabina de flujo laminar horizontal.
  • Àrea de Farmacotécnia: conté màquina *reenvasadora de medicaments sòlids, màquina de dosatge  de líquids, i tot el necessari per a elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals.
  • Magatzem general, on s'emmagatzemen tots els medicaments i conté: 2 frigorífics, caixa forta de seguretat, vitrina per a col·liris, armari de *psicotropos.lmacén general, donde se almacenan todos los medicamentos y contiene: 2 frigoríficos, caja fuerte de seguridad, vitrina para colirios, armario de psicotropos.
  • Magatzem de grans volums, on s'emmagatzema la nutrició enteral i la *fluidoterapia.
  • Àrea de descans del personal i Bany.
 • Recursos humans:
  • 2 facultatius especialistes en farmàcia hospitalària.
  • 2 infermeres.
  • 2 auxiliars d'infermeria.
  • 1 administratiu.

 

CARTERA DE SERVEIS

Gestió d'adquisicions i de la farmacoterapia

 • Adquisició de productes farmacèutics segons la normativa interna establida en el Hospital Dr Moliner.
 • Registre en el programa informàtic dels productes farmacèutics rebuts en el Servei de Farmàcia.
 • Registre en el programa informàtic de les eixides de productes farmacèutics del Servei de Farmàcia.
 • Gestió de les devolucions de productes farmacèutics (tant del Servei de Farmàcia a Laboratori com dels grups funcionals *GFH al Servei de Farmàcia).
 • Gestió de desproveïments i préstecs de productes farmacèutics.
 • Participació en el sistema d'alertes de productes farmacèutics (recepció, registre, difusió).
 • Gestió dels estocs dels productes farmacèutics, a l'efecte de garantir la disponibilitat dels mateixos de manera eficient (control d'inventari continu, control de caducitats, regularitzacions, etc.).
 • Col·laboració en el sistema de guia farmacoterapèutica actualitzant les fitxes dels medicaments i productes sanitaris amb informació necessària per a la gestió (codi, presentació, laboratori, lots, caducitat, acords, preu, descompte, etc.).
 • Elaboració d'informes d'indicadors d'activitat assistencial i econòmica.
 • Gestió de consums: a partir de dades històriques i indicadors de qualitat, la informació de l'activitat prevista i el coneixement de la *farmacoterapia, es realitza un seguiment que és avaluat periòdicament per a poder aplicar correccions de les desviacions trobades.
 • Estudis econòmics i d'utilització de productes farmacèutics que serveixen de suport a la Comissió de Farmàcia i Terapèutica.

 

Informació de medicaments

 • Atendre consultes ordinàries i urgents de tots els professionals sanitaris sobre medicaments.
 • Resolució mitjançant disseny d'estratègies de cerca.
 • Recuperació i avaluació de la informació.
 • Elaboració de butlletins d'informació de medicaments.
 • Gestió d'alertes farmacèutiques de medicaments i productes sanitaris en col·laboració amb les autoritats sanitàries.
 • Identificació, avaluació i enviament de sospites de reaccions adverses a medicaments al Centre Autonòmic de Farmacovigilància, arxiu de la documentació clínica i seguiment del pacient.
 • Controlar la qualitat de les etapes del sistema de distribució, detectar i registrar els errors de medicació, informar el personal i estableixes les mesures de prevenció.

 

Dispensació

 • Formes orals sòlides (envasades en dosi unitària) i liquides (*multidosis).
 • Formes parenterals per a administració subcutània, intramuscular i intravenosa.
 • Formulacions (formules magistrals, formules tipificades i preparats oficinals).
 • Preparats per a administració rectal i vaginal.
 • Preparats per a administració tòpica (dermatològics, oftàlmics i *óticos).
 • Inhaladors, *nebulizados i preparats d'administració *intranasal.
 • Dispensació i de medicaments estupefaents.
 • Gestió de la dispensació de medicaments d'especial control mèdic, medicaments estrangers i ús compassiu.
 • Gestió de la dispensació de medicaments no inclosos en la guia farmacoterapèutica (*GFT) de l'hospital i aplicació del programa d'intercanvi terapèutic institucional.
 • Distribució de medicaments per reposició d'estocs a les farmacioles de les Unitats d'Hospitalització i Serveis Especials.

 

Farmacocinètica

 • Avaluació de les sol·licituds de monitoratge i elaboració d'informes farmacocinètic clínics, toxicològics i seguiment de pacients fins a l'alta i en visites successives; així com la detecció de pacients subsidiaris de monitoratge.
 • Elaborar informes farmacocinètiques ajustats a la situació clínica dels pacients i recomanar ajustos posològics si fora necessari.
 • Seguiment de pacients en monitoratge farmacocinètic.
 • Establiment de protocols de monitoratge de fàrmacs.

 

Nutrició clínica

 • Avaluació i seguiment dels pacients amb nutrició parenteral total.
 • Gestió de la dispensació individualitzada dels productes, suplements i dietes completes, diàriament als pacients ingressats.

 

Comissions clíniques

 • Seguiments dels acords d'inclusió de nous medicaments a proposta de la Comissió de Farmàcia i Terapèutica (*CFT).
 • Participació en l'elaboració de protocols farmacoterapèutics i programes d'intercanvi terapèutic amb les unitats clíniques.
 • Preparació d'informes d'avaluació de medicaments per a la *CFT.
 • Participar en les Comissions Clíniques de Nutrició i Malalties Infeccioses de l'hospital i d'aquelles que requerisquen el seu coneixement.
 • Participar en les sessions de formació continuada de l'Hospital Dr Moliner.