FORMACIÓ CONTINUADA

 

S'ha publicat en el DOCV  núm. 8730 de 31 de gener de 2020 la 1ª convocatòria de cursos de Formació continuada de 2020. Les persones interessades podran sol·licitar fins a un màxim de 5 accions formatives, amb indicació de l'ordre de preferència, que serà tinguda en compte en el procés d'admissió. Estan excloses d'aquest còmput les accions formatives relatives a Prevenció de Riscos Laborals, Prevenció de la violència i Igualtat.

 

Les sol·licituds hauran d'ajustar-se al model que figura en l'Annex II d'aquesta Resolució, dirigides a Sotssecretaria, Direcció General, Direcció Territorial, Departament de Salut o centre no departamental, de la CSUiSP al qual està adscrita funcionalment la persona sol.licitant i on presentarà la sol.licitut, de manera preferent.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Formació Continuada 1ª Convocatòria 2020 que s' imparteix a l'Hospital Dr. Moliner

 

CodActivitat: 22001658A

Títol: ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ EN PERSONES D' EDAT AVANÇADA

Hores: 32

Dirigit a: Personal facultatiu, d'infermeria i dietètica i nutrició (grups A1, A2, C1 i C2).

 

Consultar Formació Continuada 1ª i 2ª convocatòria

Logo de Eves