FORMACIÓ CONTINUADA

 

S'ha publicat en el DOCV  núm. 9786 de 12 de febrer de 2024 la 1ª convocatòria de cursos de Formació continuada de 2024.Les persones interessades podran sol·licitar fins a un màxim de 5 accions formatives, amb indicació de l'orde de preferència, que serà tinguda en compte en el procés d'admissió. Estan excloses d'este còmput les accions formatives relatives a Prevenció de Riscos Laborals, Prevenció de la violència i Igualtat.

 

Les sol·licituds hauran d'ajustar-se al model que figura en l'Annex II d'esta Resolució, dirigides a Sotssecretaria, Direcció General, Direcció Territorial, Departament de Salut o centre no departamental, de la *CSUiSP al qual està adscrita funcionalment la persona sol·licitant i on presentarà la sol·licitud, de manera preferent.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Consultar Formació Continuada 1ª i 2ª convocatòria

Logo de Eves