MEDICINA INTERNA

 

PRESENTACIÓ

El servei de Medicina Interna s'ha anat configurant al llarg dels últims trenta anys, transitant des del que era un servei de Pneumologia per a tractament de pacients amb tuberculosis a un servei de Medicina Interna, els eixos centrals de la qual d'atenció són la cronicitat i el final de vida.

Durant tot aquest temps, el servei s'ha adaptat a canvis de caràcter demogràfic i epidemiològic, incorporat noves especialitats i ampliant-se l'oferta assistencial.

 

En l'actualitat ostenta un paper central en l'atenció als pacients en règim d'ingrés hospitalari, comptant, a més, amb activitat assistencial ambulatòria des de les consultes externes (medicina interna, geriatria, neurologia, úlceres i rehabilitació). Aquestes activitats ho posicionen dins de l'hospital amb un pes específic, quantitativa i qualitativament. D'una banda disposa de processos propis d'actuació, però la seua posició central dins de la institució justifica l'existència de relacions i vies de comunicació necessàries amb la resta de serveis, unitats i departaments de l'hospital.

Disposa d'un total de 186 llits, totes elles distribuïdes en diverses sales d'hospitalització i assignades a les diferents unitats funcionals

La base organitzativa de totes les unitats es fonamenta en el Treball en Equip i en l'existència d'Equips Multidisciplinaris (EM), amb una dinàmica de treball interdisciplinari, orientada feia una gestió personalitzada de totes les necessitats dels pacients i els seus cuidadors.

 

El treball en equip se sustenta en una comunicació fluida i diària, així com en les reunions del EM que es realitzen setmanalment, amb l'objectiu de:

 • Avaluar des d'una visió multidimensional les necessitats dels malalts
 • Discutir i consensuar els objectius terapèutics
 • Elaborar un Pla d'Atenció Individualitzat (PAI)
 • Avaluar els resultats de l'atenció
 • Identificar les necessitats i suport de l'equip

La relació dins de l'equip es basa en la professionalitat, el respecte, la comunicació i el suport de cadascun, establint un clima de cooperació entre els seus membres.

 

TIPOLOGIA DE PACIENTS

L'activitat del servei de Medicina Interna s'orienta cap a l'atenció de pacients geriàtrics, generalment amb patologies cròniques, persones de qualsevol edat que presenten nivells de dependència important associada a pluripatología o a la presència de dany cerebral sobrevingut i a l'atenció de persones en situació de malaltia avançada i de final de vida. (Ordre de 13 d'octubre de 1997. DOGV Núm. 3164/19.01.1998) (Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat, 2006)

 

La població diana del nostre servei es resumeix en els següents grups:

 • Persones majors fràgils que, bé per reagudización de les seues patologies cròniques o per patologia aguda nova, desenvolupen incapacitat funcional progressiva que puguen generar dependència temporal o definitiva.
 • Persones adultes que després d'un episodi agut presenta disminució de les capacitats funcionals i requereixen convalescència amb la finalitat de recuperar, en la mesura que siga possible, aquestes funcions i poder reintegrar-se al seu domicili.
 • Persones amb patologies oncològiques i no oncològiques en situació de malaltia avançada i de final de vida que presenten necessitats d'atenció pal·liativa
 • Persones amb trastorns cerebrals adquirits o sobrevinguts que requereixen atenció per a la recuperació total o parcial del seu dèficit cognitiu o funcional o per a retardar la deterioració irreversible
 • Persones amb infeccions específiques (TBC, Infecció VIH,..) que per la complexitat del seu maneig o per l'elevat risc epidemiològic requerisquen supervisió dels tractaments.

 

ORGANITZACIÓ

 

PROFESSIONALS

 • 1 Cap Clínic
 • 8 Facultatius Especialista de Medicina Interna
 • 2 Facultatiu Especialista de Geriatria
 • 1 Facultatiu Especialista de Neurologia
 • 1 Facultatiu Especialista de Pneumologia
 • 3 Facultatius Especialistes en Medicina Física i Rehabilitació
 • 1 Facultatiu Especialista en Psicologia Clínica

 

UNITATS

 • Unitat e Convalescència i Llarga Estada
 • Unitat de Cures Pal·liatives (Referència de la Comunitat Valenciana. Resolució de la Secretària General de la Conselleria de Sanitat i Consum del 13 de juny de 1995)
 • Unitat de Dany Cerebral (Referència Supradepartamental. Resolució del Conseller de Sanitat de data 7 de novembre de 2005)
 • Unitat de Pneumologia i Tractament Directament Observat de TBC (Referència de la Comunitat Valenciana. 2012)
 • Unitat de Rehabilitació
 • Unitat de Psicologia Clínica
 • Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica