ÀMBIT D'ACTUACIÓ

 

PRESENTACIÓ

Actualment, l'Hospital Dr Moliner, és un Hospital de perfil HACLE (Hospital amb serveis o unitats d'Assistència a pacients Crònics i de Llarga Estada), que compta amb 183 llits. Es troba situat en el terme municipal de Serra, en els contraforts de la Serra Calderona. Depén de la Conselleria de Sanitat i atén majoritàriament pacients ancians, crònics i de llarga estada, amb gran dependència i discapacitat i en molts casos, en situacions clíniques de malaltia avançada i/o terminal.

 

La tipologia dels pacients que atén determina l'estructura assistencial de l'hospital, tradicionalment definida en 3 grans àrees:

  • Llarga Estada (persones amb malalties cròniques i amb morbiditat i incapacitat funcional progressiva)
  • Convalescència (persones que després d'un episodi agut, presenten una disminució de les seues capacitats funcionals i requereixen convalescència per a recuperar, en la mesura que siga possible les seues funcions i poder reintegrar-se a la seua mig habitual)
  • Cures Pal·liatives (persones en situació clínica de malaltia avançada i terminal, que requereixen cures pal·liatives). (Unitat de Referència a la Comunitat Valenciana des d'1 de juny de 1995 (DOCV 2507 de 15/05/1995)).

 

No obstant això, en l'actualitat, s'ha ampliat la Cartera de Serveis del Centre i s'han potenciant Unitats com la Unitat de Dany Cerebral (UDC), la Unitat de tractament directament observat de la TBC multiresistent, la Unitat d'Úlceres i la Unitat de Nutrició, així com la Musicoteràpia, que s'utilitza com a tractament de suport, especialment, en les Unitats de Cures Pal·liatives i de Dany Cerebral.

 

Unitat de Dany Cerebral

Es crea com a Unitat de referència a la Comunitat Valenciana mitjançant resolució del Conseller de Sanitat de data 7 de Novembre de 2005 (DOCV 5176 De 13/01/06).

És el primer recurs destinat específicament a Dany Cerebral dins del Sistema Sanitari públic a la Comunitat Valenciana.

L'objectiu de la Unitat és previndre les complicacions derivades de la lesió cerebral i/o les seues seqüeles, sent de gran importància l'avaluació i intervenció sociofamiliar.

Peça fonamental en el funcionament de la Unitat de Dany Cerebral, és la Unitat de Rehabilitació, que a més, en forma de *interconsulta, presta els seus serveis a la resta d'Unitats del Servei de Medicina Interna i atén en règim de Consulta Externa a més de 800 pacients anuals.

 

Unitat de Pneumologia

En 2012 es va crear la Unitat de Tractament Directament Observat (TDO) de la TBC en règim d'hospitalització de llarga estada amb consideració d'Unitat de referència de la Comunitat Valenciana.

La Unitat disposa de fins a 16 llits segons la demanda d'hospitalització des de qualsevol punt de la Comunitat.

 

Unitat d'Úlceres

No té llits adscrits a la Unitat. En cas de necessitat s'habiliten llits de la Unitat de Convalescència.

El maneig de les úlceres és una tasca de tot l'equip multidisciplinari.

L'accés a la Unitat es realitza a través del Servei d'Admissió de l'hospital. S'atén tant pacients externs com a hospitalitzats, mitjançant interconsulta

 

Unitat de Nutrició

Des de l'any 2011 des de la Unitat de Nutrició es realitza un garbellat nutricional sistemàtic dels pacients a l'ingrés, havent-se obtingut excel·lents resultats en la prevenció de les complicacions associades a la desnutrició, especialment freqüents en el perfil de pacients atesos en el nostre centre

 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'influència de l'Hospital Dr. Moliner és supradepartamental i no està delimitat, aconseguint pràcticament tota la província de València. Els pacients ingressen procedents d'altres centres i nivells assistencials, fonamentalment, des d'hospitals d'aguts i en menor mesura, des d'atenció primària o residències assistides. D'altra banda, cal destacar la col·laboració que presta a l'Hospital Arnau de Vilanova i als dispositius d'atenció primària en les Consultes Externes de Rehabilitació i el suport de radiodiagnòstic (radiologia del centre de salut de Bétera, Nàquera i Serra).

La seua ubicació, el perfil dels pacients atesos, els seus recursos humans i estructurals i la seua gran experiència en el tractament de certes patologies, li confereixen un caràcter propi i diferencial respecte a altres hospitals de perfil similar.