Comissió Infecció Hospitalària, Profilaxi i Política Antibiòtica

 

La Comissió d'Infecció Hospitalària, Profilaxi i Política Antibiòtica és l'organisme màxim responsable del programa de control de la infecció a l'Hospital, dependent amb caràcter consultiu de la Direcció Mèdica del Centre i habitualment integrada, juntament amb altres comissions tècniques assessores, en el Departament de Qualitat Assistencial. Les seues competències inclouen tot el que té a veure amb la prevenció i control de les infeccions que poden transmetre's a l'hospital als pacients, al personal que treballa a l'hospital i als visitants d'este.

La Comissió té una composició àmplia i representativa dels diversos sectors de l'Hospital i inclou entre els seus membres a especialistes en Medicina Interna, Medicina Preventiva, Microbiologia, Farmàcia, Rehabilitació, Pneumologia així com representants d'Infermeria i la Direcció de l'Hospital.

La Comissió d'Infeccions serà la responsable d'aprovar el programa de prevenció i control de la Infecció Nosocomial i per a això haurà de marcar-se anualment uns objectius concrets que inclouran:

  • No sobrepassar unes taxes d'Infecció determinades per a les principals infeccions endèmiques hospitalàries: infecció urinària, infecció respiratòria, infecció de pell i parts toves i infecció de catèter intravascular.
  • Realitzar un seguiment de les bacterièmies, entre els diversos sistemes de vigilància.
  • Detecció i control de brots epidèmics.
  • Vigilància de la resistència antimicrobiana dels microorganismes hospitalaris.
  • Recomanacions per a l'ús racional dels antibiòtics.
  • Procediments normalitzats per a la desinfecció i esterilització.
  • Supervisió i control de la higiene i neteja hospitalàries.
  • Elaboració de protocols diversos i revisió de procediments en relació amb les infeccions nosocomials o procediments de risc.
  • Control de malalties transmissibles i política de vacunació del personal sanitari.
  • Formació continuada dels sanitaris en infeccions nosocomials, com a instrument per a la consecució dels objectius anteriors.