PSICOLOGIA CLÍNICA

 

PRESENTACIÓ
Des de la Unitat de Psicologia Clínica es realitzen activitats assistencials i docents. Així mateix, es participa en les Sessions Clíniques que es realitzen els dimarts i en la Comissió de Qualitat de l'Hospital. Per la unitat, giren alumnes de Pràcticum de la Facultat de Psicologia de València i Residents de Psicologia Clínica de l'Hospital Arnau de Vilanova.

 

PROFESSIONALS DE LA UNITAT

La Unitat està composta per una Psicòloga ClínicaOFERTA ASSISTENCIAL

Es realitzen INTERVENCIONS PSICOLÒGIQUES A NIVELL INDIVIDUAL tant de pacients hospitalitzats en cadascuna de les unitats específiques, com dels seus familiars.

En la UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES ONCOLÒGIQUES, es proporciona suport psicològic a pacients i familiars ja que les circumstàncies vitals per les quals travessen són generadores d'un gran sofriment emocional. És necessari, acompanyar-los i atendre les seues necessitats, que van variant al llarg del procés. Així com previndre en el familiar un duel complicat (en cas que es detecten criteris es realitza derivació a recurs especialitzat). A l'alta, es realitzen sessions de seguiment telefònic per a tancar el procés d'acompanyament i/o detectar complicacions.

En la UNITAT DE CONVALESCÈNCIA, el motiu de valoració són les alteracions emocionals associades a processos de pèrdua de funcionalitat i dependència; maneig d'ansietat en pacients amb MPOC, valoració i derivació a l'alta a altres recursos com USM o UCA, sobrecàrrega en els familiars, processos de negació, etc.

En la UNITAT DE DANY CEREBRAL els objectius són: atendre les alteracions emocionals associades al dany cerebral, afavorir el procés d'ajust d'expectatives, facilitar el maneig del familiar davant la nova situació i els canvis de rols, així com realitzar les valoracions neuropsicològiques sol·licitades per la Neuròloga del centre.

També es realitzen INTERVENCIONS GRUPALS. Des de l'any 2013 s'imparteix el Taller de "Cura al Cuidador". Aquest taller, consta de 6 sessions i és impartit per un equip interdisciplinari (Psicòloga Clínica, Treballadora Social i Infermera). Es realitza un al trimestre. Per a detectar necessitats i tindre mesures quantitatives sobre els beneficis del taller es realitza una avaluació prèvia i una altra en finalitzar mitjançant el Qüestionari de sobrecàrrega de ZARIT i el HADS. Els objectius són: proporcionar suport psicològic, facilitar orientació i assessorament sobre recursos socials, aprendre estratègies d'autoregulació emocional i, entrenar en solució de problemes i pautes de maneig. Tot això encaminat a previndre la "Síndrome del Cuidador" i facilitar la tornada a casa.

Actualment, s'està posant en marxa un "Grup d'acompanyament per a familiars de pacients pal·liatius". Impartit també per un equip interdisciplinari (Psicòloga Clínica, Treballadora Social i Mèdics Internistes de la UCPO). Consta de 4 sessions i els objectius són: proporcionar informació, facilitar l'adaptació al procés de malaltia, afavorir una adequada comunicació i previndre duel complicat.