INFORMÀTICA

 

La implantació de diferents sistemes d'informació que aporten les tecnologies TIC en la nostra organització, estan convertint-se en un recurs crític, aquesta criticitat obliga al fet que el seu estudi de viabilitat, la seua prioritat, el seu manteniment i la seua posterior evolució es faça d'una forma coordinada, ordenada i alineada amb les estratègies de l'òrgan directiu, per a complir aquesta funció es va crear una comissió de sistemes d'informació a l'Hospital, l'objectiu del qual és: "Marcar la línia estratègica de les TIC a l'Hospital i vetlar pel seu compliment", per diferents motius:

- Alineament estratègic dels sistemes d'informació.
- Suport a la presa de decisions.
- Inclusió en els acords de gestió.
- Dependència funcional de la Gerència de l'Hospital.

PROFESSIONALS

1 ENGINYER D'APLICACIONS I SISTEMES
2 ANALISTES PROGRAMADORS I DE SISTEMES
2 TÈCNIC EN INFORMÀTICA

OFERTA NO ASSISTENCIAL

- Manteniment i Control del CENTRE DE PROCESAMENT DE DADES (*CPD).
- Gestió d'usuaris: Altes, baixes i modificacions segons protocol.
- Gestió de Còpies de seguretat.
- Manteniment i Configuració Xarxa Local.
- Gestió d'incidències.
- Suport a llocs de treball, equips i programes.
- Manteniment de Sistemes d'Informació actualitzats.
- Instal·lació i configuració de nous Sistemes d'Informació.
- Creació i manteniment pàgina web i intranet de l'Hospital.